bandeira de andorra

Adopt in Andorra

In Andorra, same-sex couples can adopt since 2014.

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 2014, Llei 34/2014

  1. Dues persones del mateix sexe tenen també dret a casar-se, mitjançant la formalització d’una unió civil entre elles, amb els mateixos efectes que el matrimoni, i a fundar una família d’acord amb les disposicions d’aquesta Llei.

Article 2

“
L’adopció pot ésser demanada després de cinc anys de matrimoni, d’unió civil o de convivència, per parelles estables.

Per adoptar, el resultat de la mitjana entre les edats dels dos adoptants no pot ésser inferior a 25 anys.”

Article 24

“L’adopció és efectiva a partir del dia en què es diposita a la Batllia la demanda d’adopció.

L’adopció implica l’extinció dels vincles jurídics entre l’adoptat i la seva fa- mília d’origen, i confereix a l’infant una liació que substitueix la liació original, excepte en el cas que s’adopti l’infant del cònjuge.

L’adopció confereix a l’infant els cognoms dels adoptants.

Si l’infant té menys d’un any, el batlle pot acordar modi car el seu nom a instància dels adoptants. Si té més d’un any, es privilegia el nom d’origen, excepte casos excepcionals en els quals el canvi de nom ha d’anar necessàriament acompanyat d’un seguiment psico-social del Servei d’Adopció. Si l’infant té més de 12 anys, el seu consentiment és imprescindible.

Els adoptants exerceixen la pàtria potestat, tenen dret i deure de guarda, vigilància i educació de l’adoptat.

L’adoptat gaudeix dels mateixos drets i de les mateixes obligacions que un infant legítim en la família adoptant.”

Constitueixen l’objecte del Registre

Civil els fets, els actes i les situacions jurídiques relacionats amb l’estat civil de les persones següents:

a) El naixement i les mencions d’identitat.

b) La liació i l’adopció.


c) Les situacions de guarda legal.

d) La pàtria potestat i les altres representacions legals.

e) L’emancipació i l’habilitació d’edat.

f) Les limitacions a la capacitat de les persones.

g) Les tutories, les curadories i els altres encàrrecs judicials o extrajudicials que supleixin o completin la capacitat d’altri.

h) La nacionalitat.

i) Els matrimonis i les unions civils, així com la seva nul·litat, dissolució o separació.

j) Les convencions per raó del matrimoni i l’establiment d’alteracions del règim econòmic matrimonial.

k) Les defuncions, les inhumacions i les incineracions.

l) Les declaracions judicials de mort i absència.”

Els cognoms han de ser en primer

lloc el patern i, seguidament, el matern. S’entén per cognom patern el primer cognom del pare, i per cognom matern el primer cognom de soltera de la mare. Tanmateix, si els pares conjuntament ho sol·liciten, en el moment de la inscripció, es pot invertir l’ordre i inscriure en primer lloc el cognom matern i en segon lloc el patern.

Quan la liació sigui determinada legalment tan sols respecte d’un dels progenitors, l’infant porta els dos cog- noms d’aquest, i el pare o la mare poden decidir lliurement l’ordre dels cognoms.

En el supòsit que un o ambdós proge- nitors, d’acord amb la seva llei personal diferent de l’andorrana, puguin transmetre els cognoms d’una manera diferent a l’establerta anteriorment, aquests de- signen quin dels cognoms de cadascun d’ells volen transmetre, tot indicant la forma o el gènere del cognom en els casos en què així s’escaigui, i l’ordre en què s’han de consignar. En aquest supòsit s’admet que els pares designin només un sol cognom.

Les persones majors d’edat de nacionalitat andorrana poden sollicitar la inversió dels seus cognoms mitjançant una simple declaració davant del regis- trador. Aquesta inversió no té efectes ns que no és inscrita i només es pot efectuar una sola vegada.